MAFC Vitorlázás Szakosztály Szervezeti Szabályzata

A MAFC VITORLÁS SZAKOSZTÁLY
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. PREAMBULUM

A MAFC Vitorlás Szakosztály (a továbbiakban: SZAKOSZTÁLY) a Mûegyetemi Atlétikai és Football Club-on belül önálló szakosztályként, a MAFC enöksége illetve elnöke felügyelete alatt mûködik, a Magyar Vitorlásszövetség tagja. A SZAKOSZTÁLY-on belül három szakág, nevezetesen a Túra, Kishajós- és Nagyhajós Verseny szakág mûködik.

A SZAKOSZTÁLY tevékenységérôl kizárólag a MAFC elnökségének, illetve elnökének köteles elszámolni, illetve beszámolni.

2. A SZAKOSZTÁLY CÉLKITÛZÉSE

A SZAKOSZTÁLY célkitûzése elsõsorban a Budapesti Mûszaki Egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói részére kedvezményes vitorlázási lehetôség biztosítása a MAFC Balatonfüredi Vitorlástelepén, és a vitorlásversenyzés támogatása, az anyagi lehetõségek függvényében.

3. A SZAKOSZTÁLY GAZDÁLKODÁSA

A SZAKOSZTÁLY gazdálkodásának alapját képezik a Balatonfüredi Vitorlástelep bevételei (kikötôbérlet, sólyahasználat, MAFC Vitorlásház stb.), a tagok által befizetett, jogállásuk szerinti tagdíj, továbbá a "Vitorlás Szakosztály" megjelöléssel címzetten érkezô reklám és szponzori bevételek, valamint a tanfolyamok szervezésébôl származó és egyéb bevételek.

Döntõen e bevételekbõl kell fedezni a vitorlástelep fenntartását, a hajópark bõvítését és a SZAKOSZTÁLY mûködtetési költségeit.


4. A SZAKOSZTÁLY TAGJAI ÉS PÁRTOLÓ TAGJAI


4.1 TAGOK

A SZAKOSZTÁLY-nak tagjai lehetnek azok az elsõsorban egyetemi személyek, akik megfelelnek a MAFC Alapszabályában és a Vitorlás Szakosztály kiegészítõ SZMSZ-ében foglaltaknak és elfogadják azokat - így többek között rendszeresen vitorláznak, tagdíjukat idõben befizetik, a teleprendet magukra nézve kötelezô érvényûnek fogadják el, a választott szakágnak megfelelõ vitorlás hajóvezetõi vizsgával rendelkeznek és felvételi kérelmüket a Szakosztály vezetôsége elfogadja. A felvételkor meg kell jelölni melyik szakág tevékenységében kíván résztvenni a jelölt.

A SZAKOSZTÁLY tagjai a szakosztályt érintô kérdésekben véleménnyilvánítási, és tanácskozási joggal rendelkeznek.

A MAFC közgyûlésére a SZAKOSZTÁLY tagjai választják a szakosztályi küldötteket

4.2 PÁRTOLÓ TAGOK

A SZAKOSZTÁLY-nak pártoló tagjai lehetnek azok a személyek, akik megfelelnek a MAFC Alapszabályában és a Vitorlás Szakosztály kiegészítõ SZMSZ-ében foglaltaknak és elfogadják azokat - így többek között tagdíjukat idõben befizetik, a teleprendet magukra nézve kötelezô érvényûnek fogadják el, a választott szakágnak megfelelõ vitorlás hajóvezetõi vizsgát szereznek a vezetõség által meghatározott idõpontig és felvételi kérelmüket a Szakosztály vezetôsége elfogadja. A felvételkor meg kell jelölni, melyik szakág tevékenységében kíván résztvenni a jelölt.

4.3 TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE

Általános szabályként a MAFC Alapszabály 2. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A SZAKOSZTÁLY-ban helyi sajátosságként az alábbi eljárási rend követendõ:

A felvételt írásban kell kérni a SZAKOSZTÁLY vezetõségétõl. A kérelmen egy tag ajánlásának kell szerepelni. Az ajánló felelõsséget vállal az ajánlott személyért.

A tagok és pártoló tagok egyetemi jogviszonyának megszünésével a tagsági illetve pártoló tagsági státusz automatikusan megszûnik. A SZAKOSZTÁLY-i tagok és pártoló tagok státuszát a Szakosztály vezetôsége minden év tavaszán megvizsgálja, és a szükséges átsorolásokat elvégzi.

A tagok és pártoló tagok felvétele november 1. és április 1. között történik.

A szakágak maximális létszámát a szakosztályvezetôség javaslata alapján a MAFC ügyvezetõ elnöksége határozza meg, figyelembe véve a vitorláskikötô, a telep, a hajótároló hangár, a MAFC ház, a MAFC tulajdonú hajópark terhelhetôségét és ésszerû kihasználását.

4.4 TAGDÍJ

A SZAKOSZTÁLY tagjai, pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj alapegysége (A) az a tagdíj, melyet az egyetemi illetõségû tagok fizetnek a tárgyévben. A tagdíjat az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

       Egyetemi                  Egyetemen kívüli              
       Kishajós  Nagyhajós  Túra     Kishajós   Nagyhajós  Túra     
tag        A    A      A      40xA     40xA     40xA     
pártoló tag   2xA   2xA     2xA     10xA     10xA     10xA     

Tizenyolc év alatti személyek csak pártoló tagok lehetnek, tagdíjuk 4xA. Egyetemi dolgozók illetve tagok gyermekei (a gyermek alatt egyenes ági leszármazottat értünk) addig amíg tanulmányaikat folytatják, de maximum 24 éves korig 2A tagdíj fizetése mellett pártoló tagok lehetnek. A táblázatban foglaltaktól kivételes esetben el lehet térni. A kivételes tagdíj meghatározásához a vezetõség egyhangú határozata szükséges.

Egyetemi oktatónak és dolgozónak a BME-n fôállású munkaviszonyban lévôk tekintendôk, illetve azok a nyugdíjasok, akik a BME-rõl mentek nyugdíjba. Hallgatók azok, akik tanulmányaikat nappali tagozaton végzik a BME-n, vagy a BME szervezett doktorandusz képzésében vesznek részt és érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek. Minden a felsoroltakon kívüli személy "egyetemen kívüli"-nek minõsül.

A tagdíj alapegységét (A) a vezetõség a tárgyév elején állapítja meg, annak összegét a MAFC ügyvezetô elnöksége hagyja jóvá. A tagdíjat a tárgyév április 1.-ig be kell fizetni. Ugyancsak a vezetõség tesz javaslatot a szállásdíjakra, a kikötõ bérleti díjakra, sólya díjra stb. A különféle díjakat az egyetemi jogviszony figyelembevételével, differenciáltan kell megállapítani.

5. A SZAKOSZTÁLY VEZETÔSÉGE

5.1. A SZAKOSZTÁLY-t önálló, a MAFC Elnöksége által megbízott vezetôség irányítja, mely a tanárelnökbôl, a szakosztályvezetôbôl és öt vezetôségi tagból áll. A veztôség tagjai csak a SZAKOSZTÁLY "tagjai" lehetnek. A vezetôségi üléseken tanácskozási joggal résztvehetnek a MAFC tulajdonában lévô túrahajók kapitányai is, valamint akik a vezetôségi ülésre meghívót kapnak.

5.2. A MAFC elnökségi üléseken a SZAKOSZTÁLY-t a tanárelnök képviseli.

5.3. A SZAKOSZTÁLY vezetôségének középtávú gazdasági tervet kell készítenie, amely tartalmazza a várható bevételeket, kiadásokat és beszerzéseket. A fenti tervet a MAFC ügyvezetô elnökségéhez jóváhagyásra kell benyújtani. Ezt a tervet alapul véve minden évben el kell készíteni az éves költségvetés és szakmai munka tervezetét.

5.4 A vezetõség a SZAKOSZTÁLY tagjairól és pártoló tagjairól szakágak szerint évente elfogadott nyilvántartást vezet, melyet április 1-ig lezár.

6. A TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI SZAKÁGAK SZERINT

6.1 Túravitorlázó szakág

A SZAKOSZTÁLY azon tagjai és pártoló tagjai vesznek részt e szakág munkájában, akik felvételükkor ezt a szakágat nevezték meg tevékenységük területének.

A túrahajós vitorlázók elvégzik (vagy elvégeztetik) a tavaszi elsõ értekezleten meghatározott munkákat a túrahajókon, majd napi hajófenntartási hozzájárulás fizetése ellenében használhatják a MAFC túrahajóit, a tavaszi második szakosztályi értekezleten meghatározott beosztás szerint. Vitorlázáskor általában a hajón laknak, de a telep díjszabása szerinti ár ellenében igénybevehetik a sportszállás lehetõséget a MAFC házban.

Térítésmentesen használhatják a MAFC ház kommunális szolgáltatásait (fürdõszoba, WC, teakonyha, társalgó). Szükséghelyzetben ezen szakág tagjai térítésmentesen igénybe vehetik a szakosztályi motoros által nyújtott mentést.

6.2 Nagyhajós versenyvitorlázó szakág

A SZAKOSZTÁLY azon tagjai és pártoló tagjai vesznek részt e szakág munkájában, akik felvételükkor ezt a szakágat nevezték meg tevékenységük területének.

A versenyzéshez egyetemen kívüliek csak saját hajóikat használják, melyeket a MAFC kikötõben tárolnak. A kikötõhelyért és a téli tárolásért a telep díjszabása szerint meghatározott árat fizetik. Vitorlázáskor általában a hajón laknak, de a telep díjszabása szerinti ár ellenében igénybevehetik a sportszállás lehetõséget a MAFC házban. A versenyeken a nevezési díjat maguk fizetik.

Térítésmentesen használhatják a MAFC ház kommunális szolgáltatásait (fürdõszoba, WC, teakonyha, társalgó). Szükséghelyzetben ezen szakág tagjai térítésmentesen igénybe vehetik a szakosztályi motoros által nyújtott mentést.

6.3 Kishajós versenyvitorlázó szakág

A SZAKOSZTÁLY azon tagjai és pártoló tagjai vesznek részt e szakág munkájában, akik felvételükkor ezt a szakágat nevezték meg tevékenységük területének és velük a szakosztály vezetõsége az adott évre a melléklet szerinti megállapodást kötött.

A versenyzéshez egyetemen kívüliek elsôsorban saját hajóikat használják, melyeket a hangárban díjmentesen tárolhatnak.

Ezen szakág tagjai verseny, edzôtábor, hajókarbantartás alkalmával a MAFC házban térítésmentesen kaphatnak szállás lehetôséget.

A nevezési díj fizetését a versenyzôvel kötött egyéni megállapodás szabályozza.

Térítésmentesen használhatják a MAFC ház kommunális szolgáltatásait (fürdõszoba, WC, teakonyha, társalgó).

A szakosztályvezetés döntése alapján a SZAKOSZTÁLY tulajdonát képezô hajókra is beosztást nyerhetnek a versenyzôk, melynek összhangban kell lennie az éves szakmai tervvel és a SZAKOSZTÁLY gazdasági lehetôségeivel. A hajóbeosztásnál az egyetemi személyek elsôbbséget élveznek.

A versenyzô a vezetôséggel egyeztetett külsô pénzügyi támogatást hozhat, melynek meghatározott részét saját versenyzési céljaira használhatja fel.

Szükséghelyzetben ezen szakág tagjai térítésmentesen igénybe vehetik a szakosztályi motoros által nyújtott mentést. Egyeztetett versenyekre a SZAKOSZTÁLY motoros kíséretet biztosít. A fentiek a balatoni vitorlázásra és versenyekre érvényesek.

7. A SZAKOSZTÁLYI ÉRTEKEZLET

Évente legalább két alkalommal olyan szakosztályi értekezletet kell tartani, amelyen a vezetôség beszámol az elôzô év szakmai-gazdasági munkájáról, mehallgatja a tagok észrevételeit és javaslatait, ismerteti a következô év terveit. A szakosztályvezetôség hozzájárulásával és legalább egy tagjának jelenlétével a szakágak külön értekezletet is tarthatnak.

A tavaszi vízretétel elôtt szakági értekezleteket kell tartani, amelyeken az aktuális tavaszi munkákat, a nyári feladatokat és a hajóbeosztást kell ismertetni.

A szakági értekezlet javaslatot tesz a szakosztályvezetôségnek a hajófenntartási hozzájárulásokról. A MAFC elnökség által elôírt idôpontban tisztségviselõkre javaslattevô szakosztályi értekezletet kell tartani, mely javaslatot a szakosztályvezetés az MAFC ügyvezetô elnökség elé terjeszt. Ez az értekezlet egyben küldötteket is választ a MAFC közgyûlésére.

8. EGYEBEK

8.1. A telepet érintô munka-, baleset-, tûzvédelmi, higiéniás és esztétikai megjelenést érintô kérdésekben a telepvezetô jogosult dönteni.

8.2. A Szakosztály kezelésében lévô eszközök értékesítésénél, selejtezésénél, felújításánál, új eszközök beszerzésénél a SZAKOSZTÁLY vezetõségének javaslata alapján hozott MAFC ügyvezetõ elnökségi döntés szükséges. A vezetõség a telepvezetõt tájékoztatja a döntésrõl.

8.3 A mellékletek tartalmát a vezetõség a tárgyévi elsõ ülésén felülvizsgálja és az aktuális helyzethez igazítja.

8.4 A fentiek szerinti mûködési rendet a MAFC ügyvezetõ elnöksége fogadja el, illetve hagyja jóvá.

Budapest, 1994. október 28.

Mellékletek:

1. Melléklet Túrahajók használatának rendje

2. Melléklet* Teleprend és díjtételek

3. Melléklet Hajó-egységek listája, kapitányok

4. Melléklet Kapitányok kötelmei

5. Melléklet** A Szakosztály és a versenyzõ közötti megállapodás

6. Melléklet** Tagok és pártoló tagok listája

A **-al jelölt mellékleteket a tárgyév április 1-ig kell benyújtani a MAFC ügyvezetõ elnökségéhez elfogadásra.

A *-al jelölt mellékletet a tárgyév február 1-ig kell benyújtani a MAFC ügyvezetõ elnökségéhez elfogadásra.

A csillag nélküli mellékleteket a SZAKOSZTÁLY vezetõsége hagyja jóvá.