Túrahajók használati rendjeMAFCTúrahajók Használatának Rendje oldal2Túrahajók Használatának Rendje

1. Hajók tulajdonjoga, kezelése, felelõsei

A túrahajók a MAFC tulajdonában vannak, a hajók kezelését a MAFC Vitorlás Szakosztály végzi. A szakosztály vezetõsége minden hajó élére kapitányt jelöl ki . A hajókért a kapitányok felelnek.

2. Hajók nyári használata

2.1. Hajóbeosztás

A vízretételtõl szeptember 1-ig terjedõ idõszakra a túravitorlás szakági értekezleten hajóbeosztási tervet kell készíteni (legkésõbb május 1-ig). Hajóbeosztást csak tagok, illetve "A" vizsgával rendelkezõ pártoló tagok kaphatnak. Nem kaphat beeosztást, aki tagdíját késedelmesen fizeti be. A hajóbeosztás elkészítésénél figyelembe kell venni a szakosztály érdekében végzett munkát. A hajóbeosztásról összefoglaló táblázatot kell készíteni, melyet a szakosztályvezetõ aláírásával hitelesít.

2.2. Használati engedély kiadása

A hajók kijelölt használói a kapott vitorlázási napok arányában hajó fenntartási hozzájárulást fizetnek be a gazdasági felelõsnél (legkésõbb május 15-ig). A gazdasági felelõs jelzi a szakosztály vezetõségének a befizetések megtörténtét, majd május 15-én õ is aláírja az összefoglaló táblázatot, amit visszajuttat a vezetõségnek. A vezetõség ennek alapján elkészíti a "Kiadó Füzetet" amit a balatonfüredi üdülõ portaszolgálata kezel a továbbiakban.

A szeptemberr 1. és a vízbõl való kivétel közötti idõszakra a szakosztály vezetés értekezlet összehívása nélkül adhat ki használati engedélyeket.

2.3. Éves karbantartási hozzájárulás

Azok a tagog és pártoló tagok, akik valamelyik hajóra beosztást kapnak, a vitorlázott napok arányában éves karbantartási hozzájárulást fizetnek a fentiek szerint. Az éves karbantartási hozzájárulás mértékét a szakosztály vezetôsége szabja meg. Aki a megadott határidôig nem fizeti be a hozzájárulást, nem kaphat hajót.

2.4. Egyszeri nagyobb karbantartási hozzájárulás

A szakosztály nagyobb karbantartási és fejlesztési munkálataihoz dönthet úgy, hogy az éves karbantartási hozzájárulás helyett egyszeri nagyobb összegû hozzájárulást szed be. Az ehhez való csatlakozás nem kötelezô.

3. Vitorlázás

3.1. Hajók átvétele

A hajókat az átvételi engedélyen jelzett nap délelôtt 10.00 órájától lehet átvenni az üdülô porta szolgálatától. A porta csak az átvételi engedély felmutatásával adja ki a hajók kulcsait és a hajó férôhelyeinek megfelelô számú biankó belépôt. Átvételkor az átvevô aláírja a "Kiadó Füzetet".- Ettôl kezdve egészen a visszaadásig a hajóval kapcsolatos teljes felelôsség az átvevôt terheli.

Az átvevô ezután köteles a hajóban megtalálható leltár ív szerint ellenôrizni a hajó felszerelését és mûszaki állapotát. Észrevételeit a hajón lévô "Üzenô Füzetben" rögzíti. Amennyiben a hajón olyan mértékû hiányosságot illetve hibát talál amely a további vitorlázást meggátolja, a telepvezetôvel közösen jegyzôkönyvet vesznek fel, értesítik a szakosztályvezetôt. Amennyiben az utána következô sporttársak vitorlázása is veszélybe kerülne, köteles ôt értesíteni.

A hajókon vitorlázni csak személyre szóló átvételi engedéllyel lehet. A karbantartási munkálatok során vitorlázni tilos.

3.2. Hajók leadása

A hajót az átvételi engedélyen szereplô nap délelôtt 10.00 óráig kell leadni tisztán és kifogástalan mûszaki állapotban. A hajó leadása az üdülô portáján történik. Ilyenkor le kell adni az a hajó kulcsait és az összes a hajóhoz tartozó biankó belépési engedélyt. Az átvételt a portaszolgálatot ellátó személy aláírásával ismeri el a "Kiadó Füzetben".

Minden meghibásodást amely a vitorlázás közben felmerül és menet közben nem sikerül kijavítani, de a használó megítélése szerint nem veszélyezteti az utána következô sporttársak vitorlázását, be kell vezetni az "Üzenô Füzetbe". A leadási szabályok ellen vétô sporttársakkal szemben a vitorlázható napok csökkentésével élhet a vezetôség.

4. Munkák a hajókon

4.1. Téli javítás karbantartás

A hajókon végzett javítási és karbantartási munkákat a tagság maga végezi vagy végezteti el. Az ôszi kiemeléskor az Üzenô Füzet és a kapitányok véleménye alapján listát kell készíteni a téli munkákról. Ezeket a kapitányi értekezlet megvitatja és rangsorolja. A karbantartási munkáknak általában vízretételkor be kell fejezôdni. A karbantartási munkák elkészültét a hajók kapitányai jelentik a szakosztály vezetôségének.

4.2. Vízretétel kiemelés

A vízretétel és a kiemelés megkülönböztetett figyelemmel kísért munkálat. Ilyenkor a hajó kapitányának és hajónként legalább plusz 2 fônek jelen kell lenni. A hajó kapitánya felel a hajó felszerelési tárgyainak téli tárolásáért illetve tavasszal a hajóban való elhelyezéséért.

4.3. Javítás karbantartás a nyári szezonban

Szükség esetén a hajókon vitorlázás közben is karbantartási munkákat kell végezni. Ezeket mindíg rögzíteni kell az üzenô füzetben és közölni kell a hajó kapitányával is.

5. Hajók vétele és eladása

A taglétszám változása és a tagság igényei függvényében a hajópark bôvítésérôl illetve csökkentésérôl hozott döntés a szakosztály vezetôségének feladata. Ilyenkor egy személyt (általában a szakosztályvezetôt) jelölnek ki a feladat lebonyolítására. A vásárlással illetve eladással megbízott személy megadott határidôn belül jelentést tesz a szakosztály vezetôségének a feladat elvégzésérôl.

Az új hajót azonnal fel kell venni a "Hajóegységek Listájába" és kapitányt kell kinevezni élére.

6. Felelõsség

A hajókat használó személyek a hajóhasználati engedély tartama alatt teljes anyagi felelõsséggel tartoznak a hajóért, a rajta tartózkodó személyek életéért és testi épségéért. Mindenfajta káreseményt a hajó kapitányának elõterjesztése alpján a Szakosztály vezetõsége megvitat. A vezetõség ilyenkor dönt a felelõsségrevonás mértékérõl. Alapelvként lerögzítjük, hogy a kárt okozó személy köteles a Szakosztály számára az általa okozott kárt megtéríteni illetve a hibát kijavítani, számára a vitorlázható napok számának csökkentését lehet elrendelni. Szélsõséges esetben az ilyen személyt a szakosztály kizárja soraiból.