A Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály

(GRAFGEO-NJSZT)

Alapszabálya 
 

 1. GRAFGEO a Neumann János Számítógéptudományi Társaság szakosztálya, és az NJSZT-n keresztül kapcsolódik nemzetközi szervezetekhez (pl. EURUGRAPHICS).
 2. NJSZT-GRAFGEO célkitûzései és tevékenységi mellékletben találhatók
 3. A GRAFGEO-nak bárki tagja lehet, aki egyetért a szakosztály célkitûzéseivel, elfogadja alapszabályát, és tagja az NJSZT-nek.
 4. A tagok felvételében az elnök, vitás esetekben az elnökség dönt.
 5. Valamennyi tag egyenlõ joggal vesz részt a GRAFGEO (nem-vezetõségi) munkájában.
 6. Megválasztása esetén bármelyik tag részt vehet a GRAFGEO vezetésében.
 7. A GRAFGEO legfõbb döntéshozó testülete a közgyûlés:
  1. Az alapszabályt ill. a vezetõséget érintõ kérdésekben a tagokból álló közgyûlés dönt.
  2. A közgyûlést az elnök, vagy az elnökség legalább két tagja, vagy a tagok legalább 30%-ának javaslata alapján az elnök hívja össze, az érvényes kérést követõen 2 hónapon belül.
  3. A közgyûlésrõl a tagokat levélben vagy Email-ben, a napirend megjelölésével, legalább az esemény elõtt két héttel értesíteni kell.
  4. Döntésképes a közgyûlés, ha a tagok legalább 50%-a +1 fõ jelen van.
  5. Döntésképtelenség esetén az ülés legalább 30 perc várakozási idõn túl, de legfeljebb 1 hónapon belül azonos napirenddel megismétlendõ, amikor is az ülés döntésképes a megjelentek számától függetlenül.
  6. Érvényes a szavazás, ha a feltett kérdésre legalább a jelenlevõk 50% plusz 1 igenlõ szavazata érkezik.
  7. Személyi kérdésekben a szavazás titkos.
  8. Nem-személyi kérdésekben a szavazás akkor titkos ha ezt legalább a jelenlevõk 30%-a kéri.
  9. A közgyûlés legalább 3 évente új elnököt és 5 elnökségi tagot választ.
  10. Amennyiben a közgyûlés új elnököt választ, a leköszönõ elnök automatikusan tagja lesz az új elnökségnek.
  11. Személyi döntés esetén az elnökség a választásban nem érintett levezetõ elnököt és mandátumvizsgálókat kér fel, erre a közgyûlés is javaslatot tehet, ill. errõl dönthet.
 8. A GRAFGEO vezetõsége az elnökbõl és az elnökségi tagokból áll.
  1. A GRAFGEO-t az elnök képviseli a hazai és a nemzetközi szervezetekben és fórumokon egyaránt.
  2. Az elnök feladata
   1. A GRAFGEO méltó képviselete, szakmai és társadalmi elismertségének a biztosítása
   2. a társszervezetekkel az együttmûködés biztosítása
   3. a tagok és a külvilág felé az információáramlás biztosítása
   4. az elnökségi ülések és a közgyûlések összehívása és levezetése (kivéve a 7.11)
  3. Az elnökség a GRAFGEO irányító szerve, döntéseit többségi szavazattal hozza (egyenlõség esetén az elnök dönt):
   1. vitás esetekben (tagfelvétel vagy kizárás) dönt a tagság kérdésében
   2. dönt a szakmai események (konferenciák stb.) megtartásáról
   3. vitás esetekben dönt szervezési és információs kérdésekben
   4. részt vesz a GRAFGEO munkájának és rendezvényeinek a szervezésében
   5. az elnökség a szavazásos döntéseit Email-en keresztül is meghozhatja
 9. Egyéb kérdésekben ill. vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.